THIS DOCUMENT IS WRITTEN IN VIETNAMESE, AND REQUIRES VPS-TIMES FONT TO READ.

Trích: Nghiên CÙu Giáo Døc, Tåp chí Lí LuÆn Khoa H†c Giáo Døc, B¶ Giáo Døc và ñào Tåo, ViŒt Nam, sÓ 4, 1994.


Quy ñÎnh cÖ cÃu khung hŒ thÓng giáo døc quÓc dân, hŒ thÓng væn b¢ng chÙng chÌ vŠ giáo døc và Çào tåo cûa nܧc CHXHCN VN

D¿a theo NghÎ ñÎnh sÓ 90/CP cûa Thû tܧng Chính phû, ngày 24/11/1993

CÃp bÆc giáo døc
Th©i gian khung cûa quá trình gd-Çt theo hình thÙc tÆp trung chính quy
Tu°i chuÄn vào l§p ÇÀu ho¥c næm ÇÀu
ñiŠu kiŒn h†c l¿c Ç‹ ÇÜ®c vào h†c l§p ÇÀu, ho¥c næm ÇÀu
Væn b¢ng tÓt nghiŒp
1. Bâ,c Giáo døc MÀm non
- Nhà trÈ
3 næm
3- 4 tháng
- MÅu giáo
3 næm
3 tu°i
2. BÆc Giáo døc Ph° thông
- Ti‹u h†c
5 næm
6 tu°i
B¢ng Ti‹u h†c
- Trung h†c CÖ sª
4 næm
11 tu°i
Có b¢ng Ti‹u h†c B¢ng Trung h†c CÖ sª
- Trung h†c Chuyên ban
3 næm
15 tu°i
Có b¢ng Trung h†c CÖ sª B¢ng Tú tài
3. BÆc Giáo døc Chuyên nghiŒp
- ñào tåo nghŠ sau Ti‹u h†c
Dܧi 1 næm
13 - 14 tu°i
ChÙng chÌ NghŠ
- ñào tåo nghŠ sau Trung h†c CÖ sª
1 - 2 næm
15 tu°i
Có b¢ng Trung h†c CÖ sª B¢ng NghŠ
- Trung h†c Chuyên
3 - 4 næm
15 tu°i
Có b¢ng Trung h†c CÖ sª B¢ng Trung h†c Chuyên nghiŒp
- Trung h†c NghŠ
3 - 4 næm
Có b¢ng Trung h†c CÖ sª B¢ng Trung h†c NghŠ
4. BÆc Giáo døc ñåi h†c
- Cao ǣng
3 næm
18 tu°i
Có b¢ng Tú tài, ho¥c Trung h†c Chuyên nghiŒp B¢ng Cao Ç£ng
- ñåi h†c
4 - 6 næm
18 tu°i
Có b¢ng Tú tài, ho¥c Trung h†c Chuyên nghiŒp, ho¥c Trung H†c NghŠ - Hoàn thành giai Çoån 1 ho¥c ChÙng chÌ ñåi h†c ñåi cÜÖng

- Hoàn thành Giai Çoån 2 ho¥c tÓt nghiŒp tòan khóa Çåi h†c

- B¢ng Cº nhân

- Cao h†c
2 næm
Có b¢ng Cº nhân B¢ng Cao h†c ho¥c b¢ng Thåc sï
- ñào tåo Ti‰n sï
4 næm,

ho¥c 2 næm
Có b¢ng Cº nhân,

ho¥c Cao h†c

B¢ng Ti‰n sï

Bình Anson,

Perth, Western Australia,

Tháng 04, 1996.