Nhân Viên Thiện Nguyện Exxonmobil
Anh chị Nguyễn Mới, chị Phạm Hoài Phương, chị Trần Hoàng Đỗ Liên, chị Trần Quỳnh Giao, chị Bùi Thuý Phượng Chị Phạm Hoài Phương, chị Bùi Thuý Phượng, anh chị Nguyễn Mới, chị Trần Quỳnh Giao, chị Nguyễn Bảo Châu
2 cô bạn, chị Nguyễn Thuý Anh, chị Bùi Thuý Phượng, chị Trần Quỳnh Giao Sinh HoạtHOME